ARTIKEL 1 - Definities

Cliënt:

De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een Meetingcare.

Vertegenwoordiger:

De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger

is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op

te treden.

Meetingcare:

Rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW), de wet langdurige zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende

diensten

Indicatiebesluit:

Het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang

en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de

WLZ en WMO.

Geneeskundige handelingen:

Alle verrichtingen, waaronder inbegrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks

betrekking hebben op de cliënt met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor het

ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, een en ander

zoals beschreven in artikel 7: 446 – 468 Burgerlijk Wetboek (geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Incident:

Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare

gevolgen voor de cliënt.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Meetingcare

gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot

zorg zonder verblijf.

2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

 

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

1. Meetingcare overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan

of bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Op verzoek van de cliënt licht Meetingcare de algemene voorwaarden mondeling

toe.

 

ARTIKEL 4 – Afwijking van de algemene voorwaarden

Meetingcare kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

1. Steeds als Meetingcare de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.

2. Als Meetingcare de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen.

3. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient Meetingcare de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.

4. Meetingcare zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 – Bevoegdheden van de vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

 

2. INFORMATIE

ARTIKEL 7 - Keuze-informatie

1. Meetingcare zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere Meetingcares, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.

2. Meetingcare zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

 

ARTIKEL 8 - De intake

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt Meetingcare de cliënt schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:

a. de vormen van zorg die Meetingcare kan bieden, de gevolgen van een nieuwe indicatie als deze lichtere of zwaardere zorg noodzakelijk maakt en de mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie als de zorg niet langer nodig is;

b. de procedure ter verkrijging van een nieuwe indicatie, de mogelijkheid dit door Meetingcare te laten doen en de gevolgen daarvan;

c. het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;

d. mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin de cliënt uit hoe hij wil dat er wordt gehandeld, indien hij in een situatie komt waarin hij niet meer voor zichzelf kan beslissen;

e. de procedure rond het opstellen van een zorgplan;

f. de zorg en/of diensten die de cliënt al dan niet zelf moet betalen en de keuzemogelijkheid om van die zorg en/of diensten al dan niet gebruik te maken;

g. de mate waarin Meetingcare gebruik maakt van de diensten van vrijwilligers;

h sleutelbeheer;

i. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;

j. waar de cliënt aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Meetingcare in staat te stellen te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;

k. de mogelijkheid om wensen van de cliënt te honoreren;

l. de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;

m. het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;

n. het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking;

o. de klachtenregeling;

p. deze algemene voorwaarden;

q. indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op afstand;

r. het privacybeleid;

s. het medicatiebeleid.

2. Tijdens het intakegesprek gaat Meetingcare na of de cliënt de schriftelijke informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de cliënt aan Meetingcare zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.

3. Als de cliënt ten tijde van het laatste gesprek vóór de totstandkoming van de overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk dat een indicatiestelling is aangevraagd.

4. De cliënt informeert Meetingcare meteen indien hij zorg van andere Meetingcares ontvangt.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

ARTIKEL 9 - Totstandkoming overeenkomst

1. Meetingcare doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt waarin de te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van Meetingcare aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen Meetingcare en de cliënt de overeenkomst.

3. De overeenkomst bevat in ieder geval:

1e. een verwijzing naar de geïndiceerde zorg;

2e. een bepaling dat het op te stellen zorgplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;

3e. een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met een specificatie

van de kosten die voor rekening van de cliënt komen;

4e. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die voor rekening van de

cliënt komt en een specificatie van de kosten;

5e. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënt voor

verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd

wordt bij contractering van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels;

6e. een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

 

4. ZORGPLAN

ARTIKEL 10 – Totstandkoming van het zorgplan

1. Meetingcare stelt in samenspraak met de cliënt een zorgplan op. Meetingcare

biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgplan.

2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt Meetingcare het overeenkomstig

lid 1 opgestelde zorgplan ter instemming voor aan de cliënt.

3. Het zorgplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. Meetingcare en de

cliënt ondertekenen het zorgplan. Het ondertekende zorgplan blijft gedurende

de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.

4. In de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht worden

van het zorgplan is – in het geval er sprake is van geneeskundige handelingen - voor

deze geneeskundige handelingen toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor

het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde uitvoering van de handeling

kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

 

ARTIKEL 11 – Doel en inhoud van het zorgplan

1. Het zorgplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en

sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.

2. Het zorgplan beschrijft de gezondheidssituatie van de cliënt ten gevolge van diens

aandoeningen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende risico’s voor diens

gezondheid en welzijn, de met de cliënt afgesproken vormen van zorg en, indien er

sprake is van geneeskundige handelingen, de uit te voeren verrichtingen.

3. In het zorgplan wordt in ieder geval vastgelegd:

- welke disciplines de verschillende onderdelen van het zorgplan uitvoeren en op

welke momenten of met welke regelmaat;

- wie binnen de organisatie van Meetingcare het vaste aanspreekpunt is voor de

cliënt;

- welke familieleden van de cliënt of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of

over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt;

- de momenten van evaluatie van het zorgplan.

 

ARTIKEL 12 – Naleving van het zorgplan

1. Meetingcare voert de zorg uit volgens de afspraken in het zorgplan.

2. Als Meetingcare afgesproken zorg niet conform het zorgplan kan verlenen, stelt

Meetingcare de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt afgesproken zorg niet

conform het zorgplan kan ontvangen, stelt de cliënt Meetingcare daarvan meteen

in kennis.

3. Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de cliënt geëvalueerd

en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse

evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie

vindt plaats binnen zes maanden na instemming van de cliënt met het zorgplan,

of zoveel eerder als nodig is.

4. Indien tussentijds afwijking van het zorgplan noodzakelijk is, is toestemming van de

cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde

afwijking van het zorgplan kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de

cliënt te voorkomen.

5. Meetingcare instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de cliënt ten

aanzien van zijn zorgplan en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

6. Als Meetingcare afgesproken zorg niet verleent, biedt Meetingcare de cliënt

– zonder dat de cliënt hem in gebreke hoeft te stellen – een redelijke genoegdoening

aan.

7. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten wenst

te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan Meetingcare. Doet

hij dit niet, dan kan Meetingcare kosten in rekening brengen aan de cliënt, tenzij de

cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te

melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum

van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

 

5. PRIVACY

ARTIKEL 13 – Algemeen

1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de

Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 -

7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

 

ARTIKEL 14 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Meetingcare moet toestemming krijgen van de cliënt:

a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht

dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze

kunnen worden geobserveerd door anderen dan de cliënt;

b. als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie.

2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan:

a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk

is;

b. de vertegenwoordiger.

3. Indien Meetingcare bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een zorgverlener

in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor toestemming

krijgen van de cliënt.

 

ARTIKEL 15 – Bewaren van gegevens

1. Als Meetingcare zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze

gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Meetingcare als de cliënt.

2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Meetingcare de gegevens en krijgt

de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het

Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten

ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm

genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 16 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Meetingcare

aan derden

1. Meetingcare verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen

(inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke

verplichting.

2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst

voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door

hen te verrichten werkzaamheden;

b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is

voor de uitoefening van zijn taken.

3. Na overlijden geeft Meetingcare desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens

aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming

heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

Meetingcare instrueert individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht

en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

ARTIKEL 17 - Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

1. Telkens als Meetingcare de cliënt wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek,

moet hij daarvoor toestemming hebben van de cliënt.

2. Meetingcare informeert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk onderzoek

en de risico’s van medewerking eraan.

 

6. KWALITEIT EN VEILIGHEID

ARTIKEL 18 – Zorg

1. Meetingcare levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve

organisaties van in ieder geval Meetingcares en cliënten in overleg met

de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.

2. Meetingcare zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van de

Meetingcare of in opdracht van Meetingcare zorg verlenen aan de cliënt:

a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;

b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden

waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele

standaard moet Meetingcare motiveren en aan de cliënt uitleggen. De

Meetingcare maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënt in

het zorgplan.

3. Meetingcare zorgt voor continuïteit van de zorg.

 

ARTIKEL 19 – Veiligheid

Meetingcare maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

 

ARTIKEL 20 – Afstemming (één cliënt – meer zorgverleners)

A. Binnen de organisatie van Meetingcare

1. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie

van Meetingcare of in opdracht van Meetingcare werken, zorgt Meetingcare

dat alle betrokken zorgverleners:

a. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;

b. de cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de zorg buiten

de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde zorgverlener valt, of op

verzoek van de cliënt;

c. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt;

d. bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens

doorgeven en de cliënt daarover informeren.

2. Meetingcare zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is

a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;

b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en

familieleden.

B. Binnen en buiten de organisatie van Meetingcare

3. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste een

niet binnen de organisatie van Meetingcare of in opdracht van Meetingcare

werkt, zorgt Meetingcare ervoor dat:

a. de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de cliënt tussen de

betrokken zorgverleners zijn verdeeld;

b. afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming

van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de cliënt worden meegenomen.

 

ARTIKEL 21 – Incidenten

1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Meetingcare de betreffende cliënt

over:

a. de aard en de oorzaak van het incident;

b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt

Meetingcare de voor de aanpak daarvan mogelijke behandelingsalternatieven

met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen behandeling

en het vervolg. Meetingcare wijst de cliënt hierbij uitdrukkelijk op de

mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van Meetingcare.

3. Meetingcare verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor

de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het genoemde

in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.

 

ARTIKEL 22 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

Meetingcare zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn

bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

 

7. ZORGVERLENING OP AFSTAND

ARTIKEL 23 – Zorgverlening op afstand

1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van Meetingcare

verleent, faciliteert en ondersteunt Meetingcare, na toestemming van de cliënt zorg op

afstand. Deze toestemming wordt opgenomen in het zorgplan.

2. Meetingcare spreekt met de cliënt af hoe de voor de zorgverlening relevante informatie-

uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken partijen de informatie

moeten verschaffen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.

3. Meetingcare informeert de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde

zorgverlening op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan.

4. Meetingcare zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.

5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort

in geval van zorgverlening op afstand.

 

8. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT

ARTIKEL 24 – Verplichtingen van de cliënt

1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en

gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Meetingcare met een wettelijk

erkend, geldig legitimatiebewijs.

2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon

en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd

in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke

waardering van zijn belangen.

3. De cliënt geeft Meetingcare, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten

de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst

behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring.

4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van

de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Meetingcare en

vrijwilligers.

5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om Meetingcare in staat te stellen de

zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.

6. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Meetingcare

de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het zorgplan

of in het kader van veiligheid.

7. Zodra de cliënt zorg ontvangt van een andere Meetingcare, informeert hij Meetingcare

daarover.

8. De cliënt moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde

schade.

 

9. BETALING

ARTIKEL 25 – Betaling

1. De cliënt is Meetingcare de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen

zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de WLZ, de WMO of de ZVW

rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente resp. de zorgverzekeraar worden betaald.

2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3

onder 3e en 4e stuurt Meetingcare een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de

cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder 3e brengt Meetingcare geen

kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft gemaakt, mits de cliënt zich 48 uur

van tevoren heeft afgemeld conform artikel 12 lid 7.

3. Meetingcare stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering

en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog

te betalen.

4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Meetingcare

gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen

vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

10. VERVOLGINDICATIE

ARTIKEL 26 - Procedure aanvragen vervolgindicatie

1. Uiterlijk 10 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit heeft Meetingcare een

gesprek met de cliënt met het oog op indiening van de aanvraag voor vervolgindicatie. Als

een indicatiebesluit is afgegeven met een geldigheid van minder dan zes maanden heeft dit

gesprek plaats uiterlijk 7 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit.

2. Tijdens dit gesprek

a. legt Meetingcare uit waarom het noodzakelijk is dat de cliënt tijdig over een nieuwe

indicatie beschikt;

b. legt Meetingcare de cliënt de keuze voor om de aanvraag zelf in te dienen dan wel

dit door Meetingcare te laten doen en wijst hij de cliënt op de gevolgen van die

keuze zoals omschreven in lid 4;

c. geeft Meetingcare gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten zorg kan blijven

verlenen en wat de gevolgen zijn voor de cliënt.

Meetingcare maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en verstrekt een kopie daarvan

aan de cliënt.

3. Als de cliënt zelf de vervolgindicatie aanvraagt voor WLZ of WMO, herinnert Meetingcare de cliënt uiterlijk

9 weken voor afloop van de geldende indicatie aan de termijnen. Uiterlijk 8 weken voor afloop

van de geldende indicatie moet de cliënt de aanvraag hebben ingediend. Als een indicatiebesluit

is afgegeven voor minder dan zes maanden, is Meetingcare niet verplicht

tot herinnering van de cliënt aan de termijnen. In dat geval moet de cliënt uiterlijk 6 weken

voor afloop van de geldende indicatie de aanvraag hebben ingediend. De cliënt verstrekt de

Meetingcare een kopie van de aanvraag.

4. Als de cliënt de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend

en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan Meetingcare

achteraf kosten in rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar

gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde

zorg.

5. Als Meetingcare de aanvraag voor vervolgindicatie indient, dient hij uiterlijk 8 weken

voor afloop van de geldende indicatie de door de cliënt ondertekende aanvraag in, tenzij het

indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes maanden. In dat geval dient hij de aanvraag

uiterlijk 6 weken voor afloop van de geldende indicatie in. Meetingcare verstrekt

een kopie van de aanvraag aan de cliënt.

6. Als Meetingcare de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft

ingediend en de cliënt daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, zijn de gevolgen

voor rekening van Meetingcare.

 

ARTIKEL 27 – Tussentijdse vervolgindicatie

1. Als Meetingcare constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde

zorg, heeft Meetingcare een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van

een aanvraag voor vervolgindicatie. Het bepaalde in artikel 26 lid 2 is van overeenkomstige

toepassing.

2. Meetingcare stelt de cliënt uitdrukkelijk in de gelegenheid een bedenktijd van twee

weken in acht te nemen, als deze daar behoefte aan heeft.

 

ARTIKEL 28 – Spoedzorg

I Meetingcare kan de spoedzorg zelf leveren

1. Als de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur substantieel

zwaardere of andere zorg nodig is, is er een nieuwe indicatie noodzakelijk.

II Meetingcare kan de spoedzorg niet zelf leveren

1. Als de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur substantieel

zwaardere of andere zorg nodig is en Meetingcare die zorg niet kan leveren,

meldt Meetingcare dit meteen bij ter zake kundige instanties. 

2. Bij overbruggingszorg vanuit de WLZ meldt Meetingcare dit aan het zorgkantoor met het verzoek de cliënt met spoed te plaatsen bij een andere Meetingcare.

 

11. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 29 - Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt:

a. door overlijden van de cliënt;

b. bij wederzijds goedvinden;

c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of Meetingcare,

met inachtneming van het bepaalde in artikel 31;

d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

e. ingeval van ontbinding door de rechter.

 

ARTIKEL 30 - Opzegging algemeen

1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke

opzegtermijn.

2. Meetingcare kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het in

artikel 31 bepaalde.

 

ARTIKEL 31 – Opzegging door Meetingcare

1. Meetingcare kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:

1e. Meetingcare neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e. Meetingcare heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt welke vormen

van zorg hij wel en niet verleent;

3e. Meetingcare spant zich in om voor de cliënt een passend alternatief te vinden.

b. als Meetingcare de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen,

omdat het contract tussen Meetingcare en het zorgkantoor geen ruimte

biedt voor de geïndiceerde zorg. In dat geval is voor de opzegging vereist dat de

Meetingcare zich vergeefs tot het zorgkantoor heeft gewend met het verzoek om

toestemming; ook geldt het bepaalde in a onder 1e, 2e en 3e.

c. als Meetingcare de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet kan verlenen,

omdat Meetingcare niet de hiervoor benodigde specialistische deskundigheid

heeft. In dat geval gelden de vereisten voor opzegging als genoemd in a onder

1e, 2e en 3e;

d. wanneer de indicatie van de cliënt eindigt en geen nieuwe indicatie is verkregen, of

geen indicatie wordt verleend;

e. als de zorg niet langer nodig is terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval gelden de

volgende vereisten voor opzegging:

1e. Meetingcare neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e. Meetingcare heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt dat de overeenkomst

eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;

3e. Meetingcare heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid van een second opinion

over het al dan niet langer nodig zijn van de zorg.

f. om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1e. Meetingcare heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met

de cliënt besproken;

2e. Meetingcare heeft de cliënt een passend alternatief aangeboden;

3e. Meetingcare heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;

4e. Meetingcare neemt een redelijke opzegtermijn in acht.

2. In de situaties genoemd in lid 1 onder a, b en c eindigt de overeenkomst niet eerder dan

de dag waarop de cliënt zorg ontvangt van de nieuwe Meetingcare.

 

ARTIKEL 32 – Informatie bij beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 29 onder b en c vindt een

gesprek plaats tussen de cliënt en een hiertoe bevoegde, door Meetingcare aangewezen

functionaris waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit

gesprek omvat in ieder geval:

- aan welke instantie/zorgverlener door Meetingcare informatie wordt gegeven en

welke informatie dit betreft;

- informatie over afspraken die Meetingcare met derden heeft gemaakt met betrekking

tot de nazorg.

Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

 

12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

ARTIKEL 33 – Klachtenregeling

1. Meetingcare beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte

regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig

en duidelijk omschreven worden ingediend bij Meetingcare, nadat de cliënt de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij Meetingcare volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk

geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. De

klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van

het geschil te lopen.

 

ARTIKEL 34 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

1 Geschillen tussen de cliënt enerzijds en Meetingcare anderzijds over de totstandkoming

of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de cliënt als door de

Meetingcare schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de

Geschillencommissie Zorginstellingen, postbus 90600, 2509 LP Den Haag(www.degeschillencommissie.nl).

2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie

slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 5.000 euro niet te boven

gaat.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de

cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 33 bij de

Meetingcare heeft ingediend.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan zoals aangegeven in artikel

33 lid 4 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de cliënt een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Meetingcare

aan deze keuze gebonden. Als Meetingcare een geschil aan de geschillencommissie

wil voorleggen, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij

daarmee akkoord gaat. Meetingcare dient daarbij aan te kondigen dat als de cliënt

daarmee niet akkoord gaat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal

achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het

voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies.

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde

geschillencommissie of aan de rechter.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling